2013 Yılı 4734 KİK 62/h Mühendis ve Mimarların Benzer İş tutarı

2013 Yılı 4734 KİK 62/h Mühendislerin ve Mimarların Benzer İş deneyim Miktarı henüz yayınlanmamış olup 2012 Yılı limitler geçerlidir.
24 Ocak 2012 Tarih ve 28183 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2012/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile > Tebliğ İçin Tıklayınız <
4734 KİK 62/h maddesi (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 2012 limiti 159.957 TL (yüzellidokuzbin dokuzyüzelliyedi Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.