2013 icra harçları

1 Sayılı Tarife 2013 B-İcra ve İflas Harçları

B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı-------      24,30
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı-----------  24,30
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan---------- (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan------------   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan---------      (Yüzde 4,55)